Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Formulare

 1. Anunt – inscriere a sistemelor individuale adecvate de epurare a apelor uzate in registrul de evidenta a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea apelor uzate

 2. Formular – persoane fizice

 3. Formular – persoane juridice

Formulare Ordin nr. 719/740/M.57/2333/2014:

 1. ANEXA Nr 1A PF cerere pentru afisare oferta vânzare teren PERSOANE FIZICE

 2. ANEXA Nr 1A PJ cerere pt. afisare oferta vânzare teren PERSOANE JURIDICE

 3. ANEXA Nr 1B PF OFERTA vânzare teren PERSOANE FIZICE

 4. ANEXA Nr 1B PJ OFERTA vânzare teren PERSOANE JURIDICE 

 5. ANEXA Nr 1C Lista Preemtorilor

 6. ANEXA Nr 1D PF Comunicare de acceptare oferta

 7. ANEXA Nr 1D PJ Comunicare de acceptare oferta  

 8. Cerere Aviz MAN PERSOANE FIZICE

 9. Cerere Aviz MAN PERSOANE JURIDICE

Acte necesare pentru vânzare teren extravilan

(art. 5 alin. 1 din anexa la Ordin):

Art. 5. – (1) În vederea înstrăinării terenului, vânzătorul depune la primărie cererea privind afişarea ofertei de vânzare, însoţită de aceasta şi de următoarele documente:
a) o copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
b) o copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare/cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);
c) extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate “Stereografic 1970”, în condiţiile în care terenul este intabulat;
d) o copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;
e) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;
f) hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;
g) certificat de atestare fiscală emis de către primărie;
h) alte documente doveditoare, după caz.

Acte necesare - Urbanism

Urbanism: cereri – certificate – declaratii

 1. Cerere certificat de urbanism

 2. Cerere pentru eliberarea autorizatiei de construire/ desfiintare

 3. Cerere prelungire valabilitate autorizatie de construire/ desfiintare

 4. Cerere prelungire valabilitate certificat de urbanism

 5. Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire

 6. Declatratia valorii reale constructie

 7. Extrase din Legea 50-1991

 8. Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat Consiliului Judetean 

 9. Formular pentru instiintarea privind finalizarea lucrarilor autorizate adresat ISC

10. Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat ISC

11. Formular pentru instiintarea privind inceperea executarilor autorizate adresat Primariei

12. Panou de identificare a investitiei

Formulare - Asistenta sociala

1 Acte necesare pentru obtinerea ceretificatului

 2. Anexa 1 – cerere 1 cu UDE

 3. Anexa 3 – Anexa 4 Lista bunuri

 4. Anexa 8 – Anexa 9 Certificat medical

 5. Cerere indemnizatie si stimulent

 6. Fisa psihopedagogica

 7. Fisa medicala sintetica model nou

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.