Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Administrație

- Legislație -

Primar: Nicolae Ion

Viceprimar: Manole Gica

Secretar: – 

Consiliul Local al Comunei NALBANT

Funcţionarii din cadrul Primăriei Comunei NALBANT

LEGEA nr.215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale

SECtIUNEA 1 
Regimul general al autonomiei locale

    Art. 127 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea admnistratiei publice locale.

(2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) activitati de administratie social-comunitara – actiunile prin care se concretizeaza relatia autoritatilor administratiei publice locale cu asociatiile de proprietari de pe raza unitatii administrativ-teritoriale; b) aglomerari urbane – asociatiile de dezvoltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat Intre municipii, altele decat cele prevazute la lit. j), si orase, Impreuna cu localitatile urbane si rurale aflate In zona de influenta; c) asociatii de dezvoltare intercomunitara – structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, Infiintate, In conditiile legii, de unitatile administrativteritoriale pentru realizarea In comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea In comun a unor servicii publice; d) autoritati deliberative – consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale Nufaru ale municipiilor; e) autoritati executive – primarii comunelor, oraselor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale Nufaru ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuresti si presedintele consiliului judetean; f) consilii locale – consilii comunale Nufaru, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale Nufaru ale municipiilor; g) organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local Nufaru sau judetean – denumirea generica ce include: 1. institutii publice si servicii publice Infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, denumite In continuare institutii si servicii publice de interes local Nufaru sau judetean; 2. societati comerciale si regii autonome Infiintate sau reorganizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, denumite In continuare societati comerciale si regii autonome de interes local Nufaru sau judetean; 3. asociatii de dezvoltare intercomunitara; 4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acorda servicii sociale In conditiile prevazute de lege; 5. asociatii, fundatii si federatii recunoscute ca fiind de utilitate publica, In conditiile legii; 6. operatori de servicii comunitare de utilitati publice locale sau judetene; h) subdiviziuni administrativ-teritoriale Nufaru ale municipiilor sectoarele municipiului Bucuresti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale caror delimitare si organizare se fac prin lege; i) unitati administrativ-teritoriale Nufaru – comune, orase si judete; In conditiile legii, unele orase pot fi declarate municipii; j) zona metropolitana – asociatia de dezvoltare intercomunitara constituita pe baza de parteneriat Intre capitala Romaniei sau municipiile de rangul I si unitatile administrativ-teritoriale Nufaru aflate In zona imediata.

    Art. 127 2. – (1) Administratia publica In unitatile administrativ-teritoriale Nufaru se organizeaza si functioneaza In temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor In solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al Romaniei.

    Art. 127 3. – (1) Prin autonomie locala se Intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, In numele si In interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, In conditiile legii.

(2) Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.

(3) Dispozitiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, In conditiile legii.

(4) Prin colectivitate locala se Intelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala.

    Art. 127 4. – (1) Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si In limitele prevazute de lege.

(2) Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului, municipiului sau judetului, dupa caz.

    Art. 127 5. – (1) Autoritatile administratiei publice locale exercita, In conditiile legii, competente exclusive, competente partajate si competente delegate.

(2) Autonomia locala confera autoritatilor administratiei publice locale dreptul ca, In limitele legii, sa aiba initiative In toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date In mod expres In competenta altor autoritati publice.

    Art. 127 6. – (1) Raporturile dintre autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii si autoritatile administratiei publice de la nivel judetean se bazeaza pe principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, cooperarii si solidaritatii In rezolvarea problemelor Intregului judet.

(2) In relatiile dintre autoritatile administratiei publice locale si consiliul judetean, pe de o parte, precum si Intre consiliul local Nufaru si primar, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

    Art. 127 7. – Descentralizarea competentelor catre autoritatile administratiei publice locale se face cu respectarea principiilor si regulilor prevazute de Legeacadru a descentralizarii.

    Art. 127 8. – (1) Autoritatile administratiei publice centrale vor consulta, Inainte de adoptarea oricarei decizii, structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, In toate problemele care le privesc In mod direct, potrivit legii.

(2) Structurile asociative ale autoritatilor administratiei publice locale sunt:

a) Asociatia Comunelor din Romania; b) Asociatia Oraselor din Romania; c) Asociatia Municipiilor din Romania; d) Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania; e) alte forme asociative de interes general, constituite potrivit legii.

    Art. 127 9. – (1) In cadrul politicii economice nationale, comunele, orasele, municipiile si judetele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autoritatile administratiei publice locale le stabilesc, le administreaza si le utilizeaza pentru Indeplinirea competentelor si atributiilor ce le revin, In conditiile legii.

(2) Resursele financiare de care dispun autoritatile administratiei publice locale trebuie sa fie corelate cu competentele si cu atributiile prevazute de lege.

    Art. 127 10. – Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, In conformitate cu principiul autonomiei locale.

    Art. 127 11. – (1) Doua sau mai multe unitati administrativteritoriale au dreptul ca, In limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze, In conditiile legii, formand asociatii de dezvoltare intercomunitara, cu personalitate juridica, de drept privat si de utilitate publica. Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt de utilitate publica, prin efectul prezentei legi, prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005.

(2) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se constituie In conditiile legii, In scopul realizarii In comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizarii In comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane si aglomerarile urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unitatilor administrativteritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor si a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritatile deliberative si executive de la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale Nufaru componente Isi pastreaza autonomia locala, In conditiile legii.

(3) Unitatile administrativ-teritoriale Nufaru au dreptul ca, In limitele competentelor autoritatilor lor deliberative si executive, sa coopereze si sa se asocieze si cu unitati administrativ-teritoriale Nufaru din strainatate, In conditiile legii, prin hotarari ale consiliilor locale sau consiliilor judetene, dupa caz.

(4) Pentru protectia si promovarea intereselor lor comune, unitatile administrativ-teritoriale Nufaru au dreptul de a adera la asociatii nationale si internationale, In conditiile legii.

    Art. 127 12. – (1) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara se finanteaza prin contributii din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru membre, precum si din alte surse, In conditiile legii.

(2) Guvernul sprijina asocierea unitatilor administrativteritoriale prin programe nationale de dezvoltare. Aceste programe sunt finantate anual prin bugetul de stat si sunt prevazute distinct In cadrul bugetului Ministerului Administratiei si Internelor, In conditiile legii privind finantele publice locale.

(3) Consiliile judetene pot initia si derula programe judetene de dezvoltare, finantate din bugetul local Nufaru al judetului si prevazute distinct In cadrul acestuia.

    Art. 127 13. – (1) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt conduse de un consiliu de administratie compus din reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru componente, desemnati de consiliul local Nufaru sau de consiliul judetean, la propunerea primarului, respectiv a presedintelui consiliului judetean, precum si la propunerea consilierilor locali sau judeteni, dupa caz.

(2) Consiliul de administratie este condus de un presedinte ales cu votul majoritatii membrilor sai.

(3) Pentru realizarea obiectivelor proprii, consiliul de administratie poate Infiinta un aparat tehnic, finantat din resursele asociatiei de dezvoltare intercomunitara.

(4) Organizarea si modul de functionare a consiliului de administratie si a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de Infiintare si statutul asociatiei de dezvoltare intercomunitara, aprobate prin hotararile consiliilor locale, respectiv judetene asociate.

    Art. 127 14. – Unitatile administrativ-teritoriale Nufaru pot Incheia Intre ele acorduri si pot participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la initierea si la realizarea unor programe de dezvoltare zonala sau regionala, In baza hotararilor adoptate de consiliile locale ori judetene, dupa caz, In conditiile legii.

    Art. 127 15. – (1) Unitatile administrativ-teritoriale Nufaru limitrofe zonelor de frontiera pot Incheia Intre ele Intelegeri de cooperare transfrontaliera cu structuri similare din statele vecine, In conditiile legii.

(2) Unitatile administrativ-teritoriale, prin primari, respectiv presedintii consiliilor judetene, transmit Ministerului Afacerilor Externe, spre avizare conforma, proiectele de Intelegeri de cooperare pe care acestea intentioneaza sa le Incheie cu unitatile administrativ-teritoriale Nufaru din alte tari, Inainte de supunerea lor spre adoptare de catre consiliile locale sau judetene, dupa caz.

(3) Prin Intelegerile de cooperare transfrontaliera pot fi create si pe teritoriul Romaniei organisme care sa aiba, potrivit dreptului intern, personalitate juridica. Aceste organisme nu au, In sensul prezentei legi, competente administrativ-teritoriale.

(4) Unitatile administrativ-teritoriale Nufaru care au Incheiat Intelegeri de cooperare transfrontaliera au dreptul sa participe In alte state la organismele create prin respectivele Intelegeri, In limita competentelor ce le revin, potrivit legii.

    Art. 127 16. – (1) Initiativa unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru de a coopera si de a se asocia cu unitati administrativteritoriale din strainatate, precum si de a adera la o asociatie internationala a unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) Proiectele de Intelegeri de cooperare pe care unitatile administrativ-teritoriale Nufaru intentioneaza sa le Incheie cu unitati administrativ-teritoriale Nufaru din alte tari vor fi transmise spre avizare Ministerului Afacerilor Externe, prin primari, respectiv presedintii consiliilor judetene, Inainte de supunerea lor spre adoptare de catre consiliile locale sau consiliile judetene, dupa caz.

(3) Avizele prevazute la alin. (2) trebuie emise In termen de 30 de zile de la primirea solicitarii. In caz contrar se va considera ca nu sunt obiectii si proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare consiliului local Nufaru sau judetean interesat.

(4) Responsabilitatea privind Intelegerile de cooperare Incheiate de unitatile administrativ-teritoriale Nufaru revine In exclusivitate acestora.

    Art. 127 17. – Consiliile locale si consiliile judetene pot hotarI asupra participarii cu capital sau cu bunuri, In numele si In interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la Infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local Nufaru sau judetean, In conditiile legii.

    Art. 127 18. – Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor administratiei publice locale se exercita In limitele si In conditiile prevazute de lege.

    Art. 127 19. – In unitatile administrativ-teritoriale Nufaru In care cetatenii apartinand minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, autoritatile administratiei publice locale, institutiile publice aflate In subordinea acestora, precum si serviciile publice deconcentrate asigura folosirea, In raporturile cu acestia, si a limbii materne, In conformitate cu prevederile Constitutiei, ale prezentei legi si ale tratatelor internationale la care Romania este parte.

    Art. 127 20. – (1) Comunele, orasele, municipiile si judetele sunt unitati administrativ-teritoriale Nufaru In care se exercita autonomia locala si In care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale.

(2) Comunele pot fi formate din unul sau mai multe sate.

(3) Unele orase pot fi declarate municipii, In conditiile legii.

(4) In municipii se pot crea subdiviziuni administrativteritoriale, ale caror delimitare si organizare se fac potrivit legii.

(5) Autoritatile administratiei publice locale se pot constitui si In subdiviziunile administrativ-teritoriale Nufaru ale municipiilor. Aceste autoritati exercita atributiile prevazute la     Art. 127 81 si, respectiv, la     Art. 127 83, care se aplica In mod corespunzator.

    Art. 127 21. – (1) Unitatile administrativ-teritoriale Nufaru sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de Inregistrare fiscala si ale conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie, precum si la unitatile bancare. Unitatile administrativteritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat In care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, In conditiile legii.

(2) In justitie, unitatile administrativ-teritoriale Nufaru sunt reprezentate, dupa caz, de primar sau de presedintele consiliului judetean.

(3) Primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, poate Imputernici o persoana cu studii superioare juridice de lunga durata din cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, sau un avocat care sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale, precum si ale autoritatilor administratiei publice locale respective, In justitie.

(4) Unitatea administrativ-teritoriala are dreptul sa beneficieze de acoperirea cheltuielilor de judecata stabilite In baza hotararii instantei de judecata, inclusiv In situatia In care reprezentarea In justitie este asigurata de un consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean.

(5) Despagubirile primite de unitatile administrativteritoriale In urma hotararilor pronuntate de instantele de judecata se constituie In venituri la bugetele locale. Despagubirile pe care trebuie sa le plateasca unitatea administrativ-teritoriala In urma hotararilor pronuntate de instanta de judecata si ramase definitive sunt asigurate de la bugetul local Nufaru.

    Art. 127 22. – Delimitarea teritoriala a comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor se stabileste prin lege. Orice modificare a limitelor teritoriale ale acestora se poate efectua numai prin lege si numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale Nufaru respective prin referendum, care se organizeaza potrivit legii.

SECtIUNEA a 2-a 
Autoritatile administratiei publice locale

    Art. 127 23. – (1) Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala In comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale Nufaru, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg In conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, In conditiile legii.

    Art. 127 24. – In fiecare judet se constituie un consiliu judetean, ca autoritate a administratiei publice locale, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale Nufaru, orasenesti si municipale, In vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. Consiliul judetean este ales In conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

    Art. 127 25. – Alesii locali sunt primarul, consilierii locali si consilierii judeteni. In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, acestia Indeplinesc o functie de autoritate publica, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care Indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

    Art. 127 26. – (1) Mandatul primarului, consilierului local, respectiv al consilierului judetean este de 4 ani. Mandatul se exercita In conditiile legii.

(2) Consiliul local Nufaru sau consiliul judetean, precum si primarul ales In cursul unui mandat, ca urmare a dizolvarii consiliului local Nufaru sau judetean, respectiv a vacantei postului de primar, Incheie mandatul precedentei autoritati a administratiei publice locale.

(3) Consiliul local Nufaru sau consiliul judetean, precum si primarul, alesi In urma organizarii unor noi unitati administrativ-teritoriale Nufaru sau In urma dizolvarii unor consilii, respectiv vacantarii unor posturi de primari, Isi exercita mandatul numai pana la organizarea urmatoarelor alegeri locale generale.

    Art. 127 27. – In scopul asigurarii autonomiei locale, autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor, In conditiile legii.

CAPITOLUL II 
Consiliile locale

SECtIUNEA 1 
Constituirea consiliului local

    Art. 127 28. – Consiliile locale sunt compuse din consilieri locali alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, In conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

    Art. 127 29. – (1) Numarul membrilor fiecarui consiliu local Nufaru se stabileste prin ordin al prefectului, In functie de numarul locuitorilor comunei, orasului sau municipiului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului In curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:

(2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti este compus din 31 de consilieri locali.

(3) Numarul membrilor consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se stabileste In functie de numarul locuitorilor sectoarelor respective, potrivit alin. (1).

    Art. 127 30. – (1) Validarea alegerii consilierilor se face de catre judecatoria In raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala, de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune In termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor alegerilor, In conditiile legii.

(2) Cererea introdusa potrivit alin. (1) se judeca In sedinta publica, fara citarea partilor.

(3) Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, In termen de 10 zile de la data depunerii, prin hotarare executorie.

(4) Hotararea prevazuta la alin. (3) estre supusa cailor de atac prevazute In cadrul procedurii contencioase, instanta pronuntandu-se In termen de 10 zile de la data introducerii cererii de apel sau de recurs, dupa caz.

(5) Invalidarea mandatului intervine In cazul In care se constata Incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata In conditiile legii.

(6) Pentru validarea mandatelor candidatilor declarati supleanti este aplicabila aceeasi procedura. Pot fi validati numai candidatii declarati supleanti care, la data validarii, fac dovada faptului ca sunt Inscrisi In partidul politic, alianta politica sau alianta electorala pe a carei lista au candidat In alegeri.

    Art. 127 31. – (1) Constituirea consiliilor locale se face In termen de 25 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor locali alesi si validati In functie se face de catre prefect, In maximum 5 zile de la pronuntarea hotararii de validare, In conditiile     Art. 127 30. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul sau, dupa caz, candidatul declarat castigator la alegerile pentru functia de primar.

(2) sedinta se desfasoara In conditii legale daca participa cel putin majoritatea consilierilor locali alesi si validati. In cazul In care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza, In aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, In aceleasi conditii.

(3) In situatia In care consiliul local Nufaru nu se poate reuni nici la a treia convocare din cauza absentei nemotivate a consilierilor locali, instanta va declara vacante, prin hotarare, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocari. Sesizarea instantei se face de catre prefect In maximum 3 zile de la data sedintei, pe baza procesului-verbal al sedintei, Intocmit de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Hotararea instantei se pronunta In maximum 3 zile de la primirea sesizarii din partea prefectului si poate fi atacata cu recurs la instanta competenta. In cazul In care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleantii Inscrisi pe listele de candidati respective, potrivit legii, se organizeaza alegeri partiale pentru completare, In termen de 90 de zile.

(4) Lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai In varsta consilier local, ajutat de cei mai tineri 2 consilieri locali, cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care Intocmeste si procesulverbal al sedintei.

(5) Absenta consilierilor locali de la sedinta de constituire este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli sau a unor evenimente de forta majora care au facut imposibila prezenta acestora.

    Art. 127 32. – (1) Consilierii locali ale caror mandate au fost validate depun In fata consiliului local Nufaru urmatorul juramant In limba romana: “Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta In puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, municipiului, judetului)… Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”

(2) Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.

(3) Juramantul poate fi depus si fara formula religioasa.

    Art. 127 33. – In cazul In care consilierul local Nufaru declarat ales renunta la mandat Inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant Inscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma In scris apartenenta la partid. In cazul In care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, In termen de 90 de zile.

    Art. 127 34. – (1) Dupa validare, In sedinta de constituire a consiliului local, consilierii locali depun juramantul prevazut la     Art. 127 32.

(2) Consiliul local Nufaru se declara legal constituit, daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local Nufaru se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

    Art. 127 35. – (1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local Nufaru alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali In functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.

(2) Consilierul local Nufaru ales In conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali, prin votul majoritatii consilierilor locali In functie.

SECtIUNEA a 2-a 
Atributiile consiliului local

    Art. 127 36. – (1) Consiliul local Nufaru are initiativa si hotaraste, In conditiile legii, In toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege In competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local Nufaru exercita urmatoarele categorii de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local Nufaru si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local; b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului; c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului; d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni; e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local; b) aproba, In conditiile legii, la propunerea primarului, Infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local; c) exercita, In numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, In conditiile legii.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de Incheiere a exercitiului bugetar; b) aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea Imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, In numele unitatii administrativ-teritoriale, In conditiile legii; c) stabileste si aproba impozitele si taxele locale, In conditiile legii; d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, In conditiile legii; e) aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale; f) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate In procesul de integrare europeana In domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

a) hotaraste darea In administrare, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, In conditiile legii; b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, In conditiile legii; c) avizeaza sau aproba, In conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor; d) atribuie sau schimba, In conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local Nufaru.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

a) asigura, potrivit competentelor sale si In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local Nufaru privind: 1. educatia; 2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate In nevoie sociala; 3. sanatatea; 4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. ordinea publica; 8. situatiile de urgenta; 9. protectia si refacerea mediului; 10. conservarea, restaurarea si punerea In valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; 11. dezvoltarea urbana; 12. evidenta persoanelor; 13. podurile si drumurile publice; 14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz; 15. serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor; 16. activitatile de administratie social-comunitara; 17. locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate In proprietatea unitatii administrativ-teritoriale Nufaru sau In administrarea sa; 18. punerea In valoare, In interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativteritoriale; 19. alte servicii publice stabilite prin lege; b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic; c) sprijina, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase; d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local; e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate In proprietatea sau In administrarea sa; f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local Nufaru.

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

a) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, In vederea finantarii si realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; b) hotaraste, In conditiile legii, Infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale Nufaru din alte tari; c) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale Nufaru din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, In vederea promovarii unor interese comune.

(8) Consiliul local Nufaru poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, In baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local Nufaru Indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.

    Art. 127 37. – Persoanele Imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale Nufaru In societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, In conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.

SECtIUNEA a 3-a 
Functionarea consiliului local

    Art. 127 38. – (1) Consiliul local Nufaru se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, In caz de razboi sau catastrofa.

(2) Consiliul local Nufaru Isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

    Art. 127 39. – (1) Consiliul local Nufaru se Intruneste In sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului.

(2) Consiliul local Nufaru se poate Intruni si In sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local Nufaru se face In scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile Inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile Inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele Inscrise pe ordinea de zi.

(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau In alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local Nufaru se poate face de Indata.

(5) In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.

(6) Ordinea de zi a sedintei consiliului local Nufaru se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin massmedia sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(7) In comunele sau orasele In care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si In limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

(8) In toate cazurile convocarea se consemneaza In procesul-verbal al sedintei.

    Art. 127 40. – (1) sedintele consiliului local Nufaru se desfasoara legal In prezenta majoritatii consilierilor locali In functie.

(2) Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie. Cazurile In care absenta este motivata se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local Nufaru. Consilierul local Nufaru care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv este sanctionat, In conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului local Nufaru.

    Art. 127 41. – sedintele consiliului local Nufaru sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales In conditiile prevazute la     Art. 127 35.

    Art. 127 42. – (1) sedintele consiliului local Nufaru sunt publice.

(2) Lucrarile sedintelor se desfasoara In limba romana. In consiliile locale In care consilierii locali apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o cincime din numarul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba materna. In aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea In limba romana. In toate cazurile, documentele sedintelor de consiliu se Intocmesc In limba romana.

(3) Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul In care si-a exercitat votul fiecare consilier local Nufaru se consemneaza Intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.

(4) Presedintele de sedinta, Impreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru Isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.

(5) La Inceputul fiecarei sedinte, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, In cadrul sedintei, sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate In sedinta anterioara.

(6) Procesul-verbal si documentele care au fost dezbatute In sedinta se depun Intr-un dosar special al sedintei respective, care va fi numerotat, semnat si sigilat de presedintele de sedinta si de secretar, dupa aprobarea procesului-verbal.

(7) In termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale Nufaru o copie a procesului-verbal al sedintei.

    Art. 127 43. – (1) Ordinea de zi a sedintelor se aproba de consiliul local, la propunerea celui care, In conditiile     Art. 127 39, a cerut Intrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare, si numai cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti. Scoaterea unui proiect de hotarare de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul initiatorului sau daca acesta nu Indeplineste conditiile prevazute la     Art. 127 44.

(2) In cazul neaprobarii ordinii de zi, In conditiile prevazute la alin. (1), nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali pentru sedinta respectiva.

    Art. 127 44. – (1) Proiectele de hotarari Inscrise pe ordinea de zi a sedintei consiliului local Nufaru nu pot fi dezbatute daca nu sunt Insotite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat In termen de 30 de zile de la Inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu exceptia cazurilor prevazute la     Art. 127 39 alin. (2) si (4).

(2) Daca rapoartele prevazute la alin. (1) nu sunt Intocmite In termen de 30 de zile de la Inregistrarea proiectului, acestea se considera implicit favorabile.

    Art. 127 45. – (1) In exercitarea atributiilor ce Ii revin consiliul local Nufaru adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, In afara de cazurile In care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

(2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali In functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:

a) hotararile privind bugetul local; b) hotararile privind contractarea de Imprumuturi, In conditiile legii; c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale; d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera; e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului; f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine.

(3) Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali In functie.

(4) Daca bugetul local Nufaru nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Consiliul local Nufaru stabileste ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate Intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local Nufaru.

(6) Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale Nufaru si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

    Art. 127 46. – (1) Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul local Nufaru care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial In problema supusa dezbaterilor consiliului local Nufaru.

(2) Hotararile adoptate de consiliul local Nufaru cu Incalcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constata de catre instanta de contencios administrativ. Actiunea poate fi introdusa de orice persoana interesata.

    Art. 127 47. – Hotararile consiliului local Nufaru se semneaza de presedintele de sedinta, ales In conditiile prevazute la     Art. 127 35, si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. In cazul In care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea consiliului local Nufaru se semneaza de 3-5 consilieri locali.

    Art. 127 48. – (1) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru nu va contrasemna hotararea In cazul In care considera ca aceasta este ilegala. In acest caz, va depune In scris si va expune consiliului local Nufaru opinia sa motivata, care va fi consemnata In procesul-verbal al sedintei.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru va comunica hotararile consiliului local Nufaru primarului si prefectului de Indata, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la data adoptarii.

(3) Comunicarea, Insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face In scris de catre secretar si va fi Inregistrata Intr-un registru special destinat acestui scop.

    Art. 127 49. – (1) Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii.

(2) Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face In termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

    Art. 127 50. – In unitatile administrativ-teritoriale Nufaru In care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor hotararile cu caracter normativ se aduc la cunostinta publica si In limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective, iar cele cu caracter individual se comunica, la cerere, si In limba materna.

    Art. 127 51. – (1) In exercitarea mandatului, consilierii locali sunt In serviciul colectivitatii locale.

(2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, In termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare In vederea Indeplinirii mandatului.

(3) Consilierii locali sunt obligati ca, In Indeplinirea mandatului, sa organizeze periodic Intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.

(4) Fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.

(5) Pentru participarea la sedintele consiliului local Nufaru si ale comisiilor de specialitate, consilierul local Nufaru primeste o indemnizatie stabilita In conditiile legii.

(6) Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectueaza In Indeplinirea mandatului lor, In conditiile legii.

(7) Consiliul local Nufaru poate hotarI diminuarea cuantumului indemnizatiei prevazute la alin. (5) si a cotei In care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), In concordanta cu posibilitatile de finantare.

    Art. 127 52. – La lucrarile consiliului local Nufaru pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, deputatii si senatorii, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului, secretarii si subsecretarii de stat, sefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, In problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de primar.

    Art. 127 53. – (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali alesi In consiliile locale sunt reprezentati la sedintele de consiliu de un delegat satesc.

(2) Delegatul satesc este ales pe perioada mandatului consiliului local Nufaru de catre o adunare sateasca, constituita din cate un reprezentant al fiecarei familii, convocata si organizata de primar si desfasurata In prezenta primarului sau viceprimarului.

(3) La discutarea problemelor privind satele respective delegatii satesti vor fi invitati In mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.

(4) Delegatului satesc Ii sunt aplicabile, In mod corespunzator, prevederile     Art. 127 51 alin. (5) si (6).

    Art. 127 54. – (1) Dupa constituire consiliul local Nufaru Isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii locali.

(3) Comisiile de specialitate Isi aleg cate un presedinte si un secretar.

(4) Comisiile de specialitate analizeaza si avizeaza proiectele de hotarare din domeniul lor de activitate.

(5) Comisiile de specialitate lucreaza In plen si iau hotarari cu votul majoritatii membrilor lor.

(6) Organizarea, functionarea si atributiile comisiilor de specialitate se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, respectandu-se configuratia politica rezultata In urma alegerilor locale.

(7) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau la initiativa primarului, dupa caz, comisii speciale de analiza si verificare, pe perioada determinata. Componenta comisiei speciale de analiza si verificare, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatilor acesteia se stabilesc prin hotarare a consiliului local Nufaru. Membrii comisiei actioneaza In limitele stabilite prin hotarare.

SECtIUNEA a 4-a 
Dizolvarea consiliului local

    Art. 127 55. – (1) Consiliul local Nufaru se dizolva de drept sau prin referendum local Nufaru. Consiliul local Nufaru se dizolva de drept:

a) In cazul In care acesta nu se Intruneste timp de doua luni consecutiv; b) In cazul In care nu a adoptat In 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare; c) In situatia In care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativteritoriale sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin. (1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local Nufaru. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

(3) Consiliul local Nufaru poate fi dizolvat prin referendum local, organizat In conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate In acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot Inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativteritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevazut la alin. (3) se suporta din bugetul local Nufaru.

(5) Referendumul local Nufaru este organizat, In conditiile legii, de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local Nufaru si al consiliului judetean si un judecator de la judecatoria In a carei jurisdictie se afla unitatea administrativ-teritoriala In cauza. Secretarul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

(6) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local Nufaru Inceteaza Inainte de termen daca s-au pronuntat In acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local Nufaru se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza In termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local Nufaru sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8) Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau, In absenta acestuia, secretarul unitatii administrativteritoriale va rezolva problemele curente ale comunei, orasului sau municipiului, potrivit competentelor si atributiilor ce Ii revin, potrivit legii.

(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie initiativa sau din initiativa primarului, dupa caz, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici si alti specialisti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfasurare a activitatii acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale. sedintele comisiilor mixte sunt publice.

SECtIUNEA a 5-a 
Suspendarea mandatului de consilier local

    Art. 127 56. – (1) Mandatul de consilier local Nufaru se suspenda de drept numai In cazul In care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de Indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea dureaza pana la Incetarea situatiei prevazute la alin. (1). Ordinul de suspendare se comunica de Indata consilierului local Nufaru.

(3) In cazul In care consilierul local Nufaru al carui mandat a fost suspendat a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul la despagubiri, In conditiile legii.

CAPITOLUL III 
Primarul si viceprimarul

    Art. 127 57. – (1) Comunele, orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar, iar municipiile resedinta de judet au un primar si 2 viceprimari, alesi In conditiile legii.

(2) Viceprimarul este subordonat primarului si Inlocuitorul de drept al acestuia, care Ii poate delega atributiile sale.

(3) Viceprimarul este ales cu votul majoritatii consilierilor locali In functie, din randul membrilor acestuia.

(4) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor In functie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor locali In functie.

(5) Pe durata mandatului, primarul si viceprimarul primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei de primar, respectiv de viceprimar, si care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina In raport cu venitul salarial. Primarul si viceprimarul nu beneficiaza de sporul de vechime In munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

(6) Durata mandatului constituie vechime In munca si In specialitatea studiilor absolvite.

(7) Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul Isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.

    Art. 127 58. – Validarea mandatului primarului se face potrivit prevederilor     Art. 127 30 alin. (1)-(5), care se aplica In mod corespunzator.

    Art. 127 59. – (1) Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se aduce la cunostinta prefectului si se prezinta In sedinta de constituire a consiliului local Nufaru sau, dupa caz, Intr-o sedinta extraordinara, de catre un judecator desemnat de presedintele judecatoriei.

(2) In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea prefectului, va stabili data alegerilor. Acestea se organizeaza In termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti, In conditiile legii.

    Art. 127 60. – (1) Primarul depune In fata consiliului local Nufaru juramantul prevazut la     Art. 127 32 alin. (1).

(2) Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

    Art. 127 61. – (1) Primarul Indeplineste o functie de autoritate publica.

(2) Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea In aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului local; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, precum si a hotararilor consiliului judetean, In conditiile legii.

(3) Pentru punerea In aplicare a activitatilor date In competenta sa prin actele normative prevazute la alin. (2), primarul beneficiaza de un aparat de specialitate, pe care Il conduce.

(4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale, In conditiile legii. Compartimentele functionale ale acestuia sunt Incadrate cu functionari publici si personal contractual.

(5) Primarul conduce serviciile publice locale.

    Art. 127 62. – (1) Primarul reprezinta unitatea administrativteritoriala In relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si In justitie.

(2) Semnul distinctiv al primarului este o esarfa In culorile drapelului national al Romaniei.

(3) Esarfa va fi purtata, In mod obligatoriu, la solemnitati, receptii, ceremonii publice si la celebrarea casatoriilor.

(4) Modelul esarfei se stabileste prin hotarare a Guvernului.

    Art. 127 63. – (1) Primarul Indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii exercitate In calitate de reprezentant al statului, In conditiile legii; b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local; c) atributii referitoare la bugetul local; d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor; e) alte atributii stabilite prin lege.

(2) In temeiul alin. (1) lit. a), primarul Indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul Indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:

a) prezinta consiliului local, In primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale; b) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari; c) elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativteritoriale si le supune aprobarii consiliului local Nufaru.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:

a) exercita functia de ordonator principal de credite; b) Intocmeste proiectul bugetului local Nufaru si contul de Incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; c) initiaza, In conditiile legii, negocieri pentru contractarea de Imprumuturi si emiterea de titluri de valoare In numele unitatii administrativ-teritoriale; d) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta Inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:

a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local Nufaru prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local; b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta; c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea In concret a activitatilor din domeniile prevazute la     Art. 127 36 alin. (6) lit. a)-d); d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local Nufaru prevazute la     Art. 127 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale; e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, In conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local; f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local Nufaru si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date In competenta sa prin lege si alte acte normative; h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate In procesul de integrare europeana In domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

(6) Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativteritoriale, precum si cu consiliul judetean.

(7) Numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local Nufaru se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, In conditiile legii. Numirea se face prin dispozitia primarului, avand anexat contractul de management.

    Art. 127 64. – (1) In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce Ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului In comuna Nufaru sau In orasul In care a fost ales.

(2) In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, In conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce Ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

    Art. 127 65. – Atributiile de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara pot fi delegate si secretarului unitatii administrativ-teritoriale Nufaru sau altor functionari publici din aparatul de specialitate cu competente In acest domeniu, potrivit legii.

    Art. 127 66. – (1) Primarii comunelor pot angaja, In limita numarului maxim de posturi aprobate, un consilier personal. Primarii oraselor, municipiilor si ai municipiilor resedinta de judet pot Infiinta, In limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, compartiment distinct format din:

a) maximum 3 persoane la orase si municipii; b) maximum 5 persoane la municipii resedinta de judet.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) este numit si eliberat din functie de catre primar.

(3) Personalul prevazut la alin. (1) Isi desfasoara activitatea In baza unui contract individual de munca pe durata determinata, Incheiat In conditiile legii, pe durata mandatului primarului.

(4) Atributiile personalului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin dispozitie a primarului.

    Art. 127 67. – (1) Primarul general al municipiului Bucuresti, asimilat demnitarului, poate Infiinta In limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului general, compartiment distinct, care cuprinde urmatoarele functii de executie de specialitate: directorul de cabinet, 3 asistenti de cabinet, 8 consilieri personali, 2 secretari personali si 2 curieri personali.

(2) Salarizarea personalului din cadrul cabinetului primarului general al municipiului Bucuresti se va face potrivit cap. II lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr.3/2006 privind cresterile salariale ce se vor acorda In anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza In sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2006.

    Art. 127 68. – (1) In exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

(2) Prevederile     Art. 127 48 si ale     Art. 127 49 alin. (2) se aplica In mod corespunzator.

    Art. 127 69. – (1) Mandatul primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, In caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav.

(2) Mandatul primarului Inceteaza de drept In conditiile legii statutului alesilor locali, precum si In urmatoarele situatii:

a) daca acesta se afla In imposibilitatea exercitarii functiei datorita unei boli grave, certificate, care nu permite desfasurarea activitatii In bune conditii timp de 6 luni pe parcursul unui an calendaristic; b) daca acesta nu Isi exercita, In mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile consecutiv.

(3) In cazurile prevazute la alin. (2), prefectul, prin ordin, ia act de Incetarea mandatului primarului.

(4) Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ In termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte In termen de 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.

(6) Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Acestea se organizeaza In termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (4) sau de la data pronuntarii hotararii instantei, In conditiile alin. (5).

    Art. 127 70. – (1) Mandatul primarului Inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local Nufaru avand ca obiect demiterea acestuia, organizat In conditiile legii, conform procedurii prevazute la     Art. 127 55 alin. (3)-(7).

(2) Referendumul pentru Incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate In acest sens prefectului de locuitorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce Ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.

(3) Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, In scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie sa fie realizat In fiecare dintre localitatile componente ale comunei, orasului sau municipiului.

    Art. 127 71. – (1) Mandatul primarului se supenda de drept numai In cazul In care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de Indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

(2) Ordinul de suspendare se comunica de Indata primarului.

(3) Suspendarea dureaza pana la Incetarea situatiei prevazute la alin. (1).

(4) Daca primarul suspendat din functie a fost gasit nevinovat, acesta are dreptul, In conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei In care a fost suspendat.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si viceprimarului.

    Art. 127 72. – (1) In caz de vacanta a functiei de primar, precum si In caz de suspendare din functie a acestuia, atributiile ce Ii sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local Nufaru cu votul secret al majoritatii consilierilor locali In functie.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consiliul local Nufaru poate delega, prin hotarare, din randul membrilor sai, un consilier local Nufaru care va Indeplini temporar atributiile viceprimarului.

(3) In situatia In care sunt suspendati din functie, In acelasi timp, atat primarul, cat si viceprimarul, consiliul local Nufaru deleaga un consilier local Nufaru care va Indeplini atat atributiile primarului, cat si pe cele ale viceprimarului, pana la Incetarea suspendarii.

(4) Daca devin vacante, In acelasi timp, atat functia de primar, cat si cea de viceprimar, consiliul local Nufaru alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se pana la alegerea unui nou primar. Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza In termen de maximum 90 de zile de la vacantarea functiei de primar.

CAPITOLUL IV 
Institutiile, serviciile publice de interes local Nufaru si aparatul de specialitate al primarului

    Art. 127 73. – Consiliile locale pot Infiinta si organiza institutii si servicii publice de interes local Nufaru In principalele domenii de activitate, potrivit specificului si nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale si In limita mijloacelor financiare de care dispun.

    Art. 127 74. – (1) Numirea si eliberarea din functie a personalului din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local Nufaru se fac de conducatorii acestora, In conditiile legii.

(2) Numirea si eliberarea din functie a personalului din aparatul de specialitate al primarului se fac de primar, In conditiile legii.

    Art. 127 75. – Functionarii din cadrul institutiilor si serviciilor publice de interes local Nufaru si din cadrul aparatului de specialitate al primarului se bucura de stabilitate In functie, In conditiile legii.

    Art. 127 76. – (1) In raporturile dintre cetateni si autoritatile administratiei publice locale se foloseste limba romana.

(2) In unitatile administrativ-teritoriale Nufaru In care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, In raporturile lor cu autoritatile administratiei publice locale, cu aparatul de specialitate si organismele subordonate consiliului local, acestia se pot adresa, oral sau In scris, si In limba lor materna si vor primi raspunsul atat In limba romana, cat si In limba materna.

(3) In conditiile prevazute la alin. (2), In posturile care au atributii privind relatii cu publicul vor fi Incadrate si persoane care cunosc limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

(4) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii localitatilor si a institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public si In limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective, In conditiile prevazute la alin. (2).

(5) Actele oficiale se Intocmesc In mod obligatoriu In limba romana.

    Art. 127 77. – Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita primaria comunei Nufaru, orasului sau municipiului, care duce la Indeplinire hotararile consiliului local Nufaru si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

CAPITOLUL V 
Administratia publica a municipiului Bucuresti

    Art. 127 78. – Municipiul Bucuresti este organizat In 6 subdiviziuni comunale,, numite sectoare.

    Art. 127 79. – (1) Sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar si un viceprimar, iar municipiul Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari.

(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de presedintele Tribunalului Bucuresti, In conditiile prezentei legi.

    Art. 127 80. – Autoritatile administratiei publice locale din municipiul Bucuresti sunt Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor, ca autoritati deliberative, precum si primarul general al municipiului Bucuresti si primarii sectoarelor, ca autoritati executive, alese In conditiile legii pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

    Art. 127 81. – (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie, functioneaza si pot fi dizolvate In conditiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica In mod corespunzator.

(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita, In principal, urmatoarele atributii:

a) aleg, din randul consilierilor, consilierul care conduce sedintele consiliului, precum si un viceprimar; acestia Isi pastreaza calitatea de consilier; b) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului; c) avizeaza studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regionala si zonala, In conditiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti; d) aproba bugetul local, Imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de Incheiere a exercitiului bugetar; stabilesc impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, In conditiile legii; e) aproba, la propunerea primarului, In conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate si ale serviciilor publice de interes local Nufaru. f) administreaza, In conditiile legii, bunurile proprietate publica sau privata a municipiului, de pe raza sectorului, pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti; g) hotarasc cu privire la concesionarea sau Inchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, In conditiile legii; h) Infiinteaza institutii, societati comerciale si servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice, precum si pentru societatile comerciale pe care le Infiinteaza sau care se afla sub autoritatea lor; numesc si elibereaza din functie, In conditiile legii, conducatorii institutiilor publice si ai serviciilor publice de interes local; i) aproba, In conditiile legii, planurile urbanistice zonale si de detaliu ale sectoarelor, pe care le comunica Consiliului General al Municipiului Bucuresti; aproba, In limitele competentelor lor, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local Nufaru si asigura conditiile necesare pentru realizarea lor, In concordanta cu prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucuresti si ale regulamentului aferent; j) asigura, potrivit competentelor lor, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor si serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, de interes local; urmaresc si controleaza activitatea acestora; k) contribuie la organizarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement; l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaza activitatea Politiei Comunitare si propune masuri de Imbunatatire a acesteia; m) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului, In scopul cresterii calitatii vietii; contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea In valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si a rezervatiilor naturale; n) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala, asigura protectia drepturilor copilului, potrivit legislatiei In vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale; Infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local; o) Infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si asigura buna functionare a acestora; p) hotarasc, In conditiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cooperarea sau asocierea cu autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, In vederea promovarii unor interese comune; q) hotarasc, In conditiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, In vederea finantarii si realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; r) asigura libertatea comertului si Incurajeaza libera initiativa, In conditiile legii; s) sprijina, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase.

(3) Atributiile prevazute la alin. (2) lit. c)-h), p) si q) pot fi exercitate numai pe baza Imputernicirii exprese date prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercita si alte atributii stabilite prin lege sau delegate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

    Art. 127 82. – Consiliul General al Municipiului Bucuresti se constituie, functioneaza si Indeplineste atributiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica In mod corespunzator.

    Art. 127 83. – (1) Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucuresti functioneaza In conditiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor si Indeplinesc atributiile stabilite de lege pentru acestia, cu exceptia celor referitoare la consultarea populatiei prin referendum, organizat pentru solutionarea problemelor locale de interes deosebit, si la masurile prevazute de lege pentru desfasurarea adunarilor publice, care se exercita numai de primarul general al municipiului Bucuresti.

(2) Primarilor si viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucuresti li se aplica In mod corespunzator dispozitiile prezentei legi cu privire la suspendare si demitere.

(3) Primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti functioneaza si Indeplinesc atributiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, care se aplica In mod corespunzator.

(4) Primarului general si viceprimarilor municipiului Bucuresti li se aplica In mod corespunzator dispozitiile prezentei legi cu privire la suspendare si demitere.

    Art. 127 84. – Secretarilor sectoarelor municipiului Bucuresti si secretarului general al municipiului Bucuresti le sunt aplicabile In mod corespunzator prevederile cap. X.

    Art. 127 85. – Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter normativ ale primarului general sunt obligatorii si pentru autoritatile administratiei publice locale organizate In sectoarele municipiului Bucuresti.

    Art. 127 86. – (1) Primarul general al municipiului Bucuresti Impreuna cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti se Intrunesc cel putin o data pe luna, la convocarea primarului general sau la propunerea a cel putin 3 primari de sectoare. La sedinte se analizeaza modul In care sunt duse la Indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter normativ ale primarului general si se prezinta informari reciproce privitoare la activitatea consiliilor locale de sector, avandu-se In vedere corelarea unor activitati necesare In vederea bunei functionari a administratiei municipiului Bucuresti. La sedinte participa de drept si prefectul municipiului Bucuresti.

(2) Primarii sectoarelor participa de drept la sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti si pot avea interventii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.

(3) La sedintele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti pot participa presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.

(4) Presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul sa intervina la discutii, fara a avea drept de vot.

CAPITOLUL VI 
Consiliul judetean

SECtIUNEA 1 
Constituirea si componenta consiliului judetean

    Art. 127 87. – (1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale Nufaru, orasenesti si municipale, In vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

(2) Consiliul judetean este compus din consilieri judeteni, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, In conditiile legii.

    Art. 127 88. – Numarul membrilor fiecarui consiliu judetean se stabileste prin ordin al prefectului, In functie de numarul locuitorilor judetului, raportat de Institutul National de Statistica la data de 1 ianuarie a anului In curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care preceda alegerile, dupa cum urmeaza:

    Art. 127 89. – Pentru validarea mandatelor consilierilor judeteni se aplica In mod corespunzator procedura prevazuta la     Art. 127 30, instanta competenta fiind tribunalul.

    Art. 127 90. – La constituirea consiliului judetean se aplica In mod corespunzator dispozitiile     Art. 127 31-35.

SECtIUNEA a 2-a 
Atributiile consiliului judetean

    Art. 127 91. – (1) Consiliul judetean Indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala a judetului; c) atributii privind gestionarea patrimoniului judetului; d) atributii privind gestionarea serviciilor publice din subordine; e) atributii privind cooperarea interinstitutionala; f) alte atributii prevazute de lege.

(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), consiliul judetean:

a) alege, din randul consilierilor judeteni, un presedinte si doi vicepresedinti; b) hotaraste Infiintarea sau reorganizarea de institutii, servicii publice si societati comerciale de interes judetean, precum si reorganizarea regiilor autonome de interes judetean, In conditiile legii; c) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean, organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; d) exercita, In numele judetului, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, In conditiile legii; e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, In conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), consiliul judetean:

a) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, bugetul propriu al judetului, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de Incheiere a exercitiului bugetar; b) aproba, la propunerea presedintelui consiliului judetean, contractarea si/sau garantarea Imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare In numele judetului, In conditiile legii; c) stabileste impozite si taxe judetene, In conditiile legii; d) adopta strategii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala si de mediu a judetului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aproba si urmareste, In cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale Nufaru si orasenesti interesate, masurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; e) stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru implicate, proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica generala a acestuia si a unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru componente; urmareste modul de realizare a acestora, In cooperare cu autoritatile administratiei publice locale comunale Nufaru, orasenesti sau municipale implicate; f) aproba documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes judetean, In limitele si In conditiile legii.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), consiliul judetean:

a) hotaraste darea In administrare, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate publica a judetului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes judetean, In conditiile legii; b) hotaraste vanzarea, concesionarea sau Inchirierea bunurilor proprietate privata a judetului, dupa caz, In conditiile legii; c) atribuie, In conditiile legii, denumiri de obiective de interes judetean.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), consiliul judetean:

a) asigura, potrivit competentelor sale si In conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judetean privind: 1. educatia; 2. serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate In nevoie sociala; 3. sanatatea; 4. cultura; 5. tineretul; 6. sportul; 7. ordinea publica; 8. situatiile de urgenta; 9. protectia si refacerea mediului; 10. conservarea, restaurarea si punerea In valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; 11. evidenta persoanelor; 12. podurile si drumurile publice; 13. serviciile comunitare de utilitate publica de interes judetean, precum si alimentarea cu gaz metan; 14. alte servicii publice stabilite prin lege; b) sprijina, In conditiile legii, activitatea cultelor religioase; c) emite avizele, acordurile si autorizatiile date In competenta sa prin lege; d) acorda consultanta In domenii specifice, In conditiile legii, unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru din judet, la cererea acestora.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. e), consiliul judetean:

a) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane ori straine, inclusiv cu parteneri din societatea civila, In vederea finantarii si realizarii In comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public judetean; b) hotaraste, In conditiile legii, Infratirea judetului cu unitati administrativ-teritoriale Nufaru din alte tari; c) hotaraste, In conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale Nufaru din tara ori din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, In vederea promovarii unor interese comune.

    Art. 127 92. – Persoanele Imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale Nufaru In societati comerciale, regii autonome de interes judetean, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului judetean, In conditiile legii, respectand contguratia politica rezultata dupa alegerile locale.

SECtIUNEA a 3-a 
Functionarea consiliului judetean

    Art. 127 93. – (1) Consiliul judetean se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, In caz de razboi sau de catastrofa.

(2) Consiliul judetean Isi exercita mandatul de la data constituirii pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou-ales.

    Art. 127 94. – (1) Consiliul judetean se Intruneste In sedinta ordinara In fiecare luna, la convocarea presedintelui consiliului judetean.

(2) Consiliul judetean se poate Intruni si In sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresata presedintelui consiliului judetean, In cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau Inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.

(3) Convocarea consiliului judetean se face In scris, prin intermediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile Inaintea sedintelor ordinare sau cu cel mult 3 zile Inaintea celor extraordinare.

(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judetului convocarea consiliului judetean se face de Indata.

(5) In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia.

(6) In situatia In care presedintele consiliului judetean se afla In imposibilitatea de a convoca consiliul In sedinta ordinara, aceasta se va face de catre vicepresedintele desemnat In conditiile     Art. 127 107.

(7) Ordinea de zi a sedintei consiliului judetean se aduce la cunostinta locuitorilor judetului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(8) In judetele In care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si In limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

(9) In toate cazurile convocarea se consemneaza In procesul-verbal al sedintei.

    Art. 127 95. – (1) sedintele consiliului judetean se desfasoara legal In prezenta majoritatii consilierilor judeteni In functie.

(2) Prezenta consilierilor judeteni la sedinta este obligatorie. Cazurile In care se considera ca absenta este determinata de motive temeinice se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului judetean. In situatia In care un consilier judetean absenteaza de doua ori consecutiv fara motive temeinice, el poate fi sanctionat In conditiile regulamentului de organizare si functionare a consiliului judetean.

    Art. 127 96. – (1) sedintele consiliului judetean sunt conduse de presedinte sau, In lipsa acestuia, de vicepresedintele desemnat In conditiile     Art. 127 107.

(2) In cazul In care, din motive Intemeiate, lipseste si vicepresedintele desemnat In conditiile     Art. 127 107, sedinta va fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier judetean, ales cu votul majoritatii consilierilor judeteni prezenti.

    Art. 127 97. – (1) In exercitarea atributiilor ce Ii revin, consiliul judetean adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, In afara de cazurile In care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.

(2) Proiectele de hotarari pot fi propuse de consilieri judeteni, de presedintele consiliului judetean, de vicepresedintii consiliului judetean sau de cetateni. Redactarea proiectelor se face de catre cei care le propun, cu sprijinul secretarului unitatii administrativ-teritoriale Nufaru si al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

(3) Hotararile se semneaza de presedinte sau, In lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza de secretarul judetului.

    Art. 127 98. – Dispozitiile     Art. 127 42-46, 48-52 si ale     Art. 127 54 se aplica In mod corespunzator.

    Art. 127 99. – (1) Consiliul judetean se dizolva de drept In conditiile     Art. 127 55 alin. (1) sau prin referendum judetean.

(2) Secretarul judetului sau orice alta persoana interesata sesizeaza instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prevazute la alin. (1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului judetean. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.

(3) Consiliul judetean poate fi dizolvat prin referendum judetean, organizat In conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate In acest sens prefectului de cel putin 20% din numarul cetatenilor cu drept de vot, Inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevazut la alin. (3) se suporta din bugetul judetean.

(5) Referendumul judetean este organizat, In conditiile legii, de o comisie compusa din prefect, un reprezentant al consiliului judetean desemnat prin hotarare a consiliului judetean si un judecator de la tribunal. Secretariatul comisiei este asigurat de institutia prefectului.

(6) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului judetean Inceteaza Inainte de termen daca s-au pronuntat In acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judetean se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza In termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului judetean sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8) Pana la constituirea noului consiliu judetean, problemele curente ale administratiei judetului vor fi rezolvate de secretarul judetului, pe baza unei Imputerniciri speciale date de Guvern, prin Ministerul Administratiei si Internelor.

    Art. 127 100. – Mandatul de consilier judetean se suspenda In conditiile     Art. 127 56.

SECtIUNEA a 4-a 
Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean

    Art. 127 101. – (1) Consiliul judetean alege dintre membrii sai un presedinte si doi vicepresedinti.

(2) Presedintele si vicepresedintii se aleg cu votul secret al majoritatii consilierilor judeteni In functie.

(3) Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean se face cu votul secret al majoritatii consilierilor In functie, la propunerea a cel putin unei treimi din numarul acestora. Eliberarea din functie a presedintelui sau a vicepresedintilor consiliului judetean nu se poate face In ultimele sase luni ale mandatului consiliului judetean.

(4) Pe durata mandatului, presedintele si vicepresedintii consiliului judetean primesc o indemnizatie lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiilor de presedinte, respectiv de vicepresedinte al consiliului judetean, care reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina In raport cu venitul salarial. Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean nu beneficiaza de sporul de vechime In munca si nici de alte sporuri prevazute de lege.

(5) Durata mandatului constituie vechime In munca si In specialitatea studiilor absolvite.

    Art. 127 102. – (1) Presedintele consiliului judetean reprezinta judetul In relatiile cu celelalte autoritati publice, cu persoanele fizice si juridice romane si straine, precum si In justitie.

(2) Presedintele raspunde In fata consiliului judetean de buna functionare a administratiei publice judetene.

(3) Aparatul de specialitate al consiliului judetean este subordonat presedintelui acestuia. Functionarii din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean se bucura de stabilitate In functie, In conditiile legii.

    Art. 127 103. – (1) Presedintele consiliului judetean raspunde de buna functionare a aparatului de specialitate al consiliului judetean, pe care Il conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate poate fi delegata, prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, vicepresedintilor sau altor persoane, In conditiile legii.

(2) Presedintele consiliului judetean asigura respectarea prevederilor Constitutiei, punerea In aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor consiliului judetean, precum si a altor acte normative.

    Art. 127 104. – (1) Presedintele consiliului judetean Indeplineste, In conditiile legii, urmatoarele categorii principale de atributii:

a) atributii privind functionarea aparatului de specialitate al consiliului judetean, a institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si a societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; b) atributii privind relatia cu consiliul judetean; c) atributii privind bugetul propriu al judetului; d) atributii privind relatia cu alte autoritati ale administratiei publice locale si serviciile publice; e) atributii privind serviciile publice de interes judetean; f) alte atributii prevazute de lege sau sarcini date de consiliul judetean.

(2) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a), presedintele consiliului judetean:

a) Intocmeste si supune spre aprobare consiliului judetean regulamentul de organizare si functionare a acestuia, organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare a aparatului de specialitate, precum si ale institutiilor si serviciilor publice de interes judetean si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes judetean; b) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, In conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judetean.

(3) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), presedintele consiliului judetean:

a) conduce sedintele consiliului judetean si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea In bune conditii a acestora; b) prezinta consiliului judetean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de Indeplinire a atributiilor sale si a hotararilor consiliului judetean; c) propune consiliului judetean numirea, sanctionarea, modificarea si Incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, In conditiile legii, pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes judetean.

(4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), presedintele consiliului judetean:

a) exercita functia de ordonator principal de credite; b) Intocmeste proiectul bugetului judetului si contul de Incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului judetean, In conditiile si la termenele prevazute de lege; c) urmareste modul de realizare a veniturilor bugetare si propune consiliului judetean adoptarea masurilor necesare pentru Incasarea acestora la termen; d) initiaza, cu aprobarea consiliului judetean, negocieri pentru contractarea de Imprumuturi si emisiuni de titluri de valoare In numele judetului.

(5) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), presedintele consiliului judetean:

a) Indruma metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, activitatile de stare civila si autoritate tutelara desfasurate In comune si orase; b) poate acorda, fara plata, prin aparatul de specialitate al consiliului judetean, sprijin, asistenta tehnica, juridica si de orice alta natura consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresa a acestora.

(6) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. e), presedintele consiliului judetean:

a) coordoneaza realizarea serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judetean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean; b) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea In concret a activitatilor din domeniile prevazute la     Art. 127 91 alin. (5) lit. a)-d); c) ia masuri pentru evidenta, statistica, inspectia si controlul efectuarii serviciilor publice si de utilitate publica de interes judetean prevazute la     Art. 127 91 alin. (5) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al judetului; d) emite avizele, acordurile si autorizatiile date In competenta sa prin lege sau prin hotarare a consiliului judetean; e) coordoneaza si controleaza organismele prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes judetean, Infiintate de consiliul judetean si subordonate acestuia; f) coordoneaza si controleaza realizarea activitatilor de investitii si reabilitare a infrastructurii judetene.

(7) Presedintele consiliului judetean poate delega vicepresedintilor, prin dispozitie, atributiile prevazute la alin. (6).

    Art. 127 105. – (1) Presedintele consiliului judetean poate Infiinta, In limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul presedintelui, compartiment distinct format din maximum 5 persoane.

(2) Personalul din cadrul cabinetului presedintelui este numit si eliberat din functie de presedintele consiliului judetean.

(3) Personalul din cadrul cabinetului presedintelui consiliului judetean Isi desfasoara activitatea In baza unui contract individual de munca pe durata determinata, Incheiat In conditiile legii, pe durata mandatului presedintelui consiliului judetean.

(4) Atributiile personalului compartimentului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean.

    Art. 127 106. – (1) In exercitarea atributiilor sale presedintele consiliului judetean emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz.

(2) Prevederile     Art. 127 48 si ale     Art. 127 49 alin. (2) se aplica In mod corespunzator.

    Art. 127 107. – (1) In cazul suspendarii presedintelui, atributiile acestuia vor fi exercitate de unul dintre vicepresedinti, desemnat de consiliul judetean prin votul secret al majoritatii consilierilor judeteni In functie.

(2) In celelalte cazuri de absenta a presedintelui atributiile sale vor fi exercitate, In numele acestuia, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte prin dispozitie.

    Art. 127 108. – (1) Presedintele si vicepresedintii consiliului judetean Isi pastreaza calitatea de consilier judetean.

(2) Prevederile     Art. 127 69 si 71 se aplica In mod corespunzator si presedintelui consiliului judetean.

CAPITOLUL VII 
Initiativa cetateneasca

    Art. 127 109. – (1) Cetatenii pot propune consiliilor locale si consiliilor judetene pe a caror raza domiciliaza, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarari.

(2) Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a unitatii administrativ-teritoriale Nufaru respective.

    Art. 127 110. – (1) Initiatorii depun la secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

(2) Initiatorii asigura Intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul unitatii administrativ-teritoriale.

(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.

(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitatii administrativ-teritoriale Nufaru respective, al carei consiliu local Nufaru sau judetean urmeaza sa dezbata proiectul de hotarare In cauza.

    Art. 127 111. – Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre secretarul unitatii administrativteritoriale, proiectul de hotarare va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului local Nufaru sau judetean, dupa caz.

CAPITOLUL VIII 
Administratorul public

    Art. 127 112. – (1) La nivelul comunelor si oraselor, primarul poate propune consiliului local Nufaru Infiintarea functiei de administrator public, In limita numarului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de primar, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul local Nufaru. Numirea In functie se face pe baza de concurs.

(3) Administratorul public poate Indeplini, In baza unui contract de management, Incheiat In acest sens cu primarul, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local Nufaru.

(4) Primarul poate delega catre administratorul public, In conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

    Art. 127 113. – (1) La nivelul judetelor, presedintele consiliului judetean poate propune consiliului judetean Infiintarea functiei de administrator public, In limita numarului maxim de posturi aprobate.

(2) Numirea si eliberarea din functie a administratorului public se fac de presedintele consiliului judetean, pe baza unor criterii, proceduri si atributii specifice, aprobate de consiliul judetean. Numirea In functie se face pe baza de concurs.

(3) Administratorul public poate Indeplini, In baza unui contract de management, Incheiat In acest sens cu presedintele consiliului judetean, atributii de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judetean.

(4) Presedintele consiliului judetean poate delega catre administratorul public din Nufaru, In conditiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

    Art. 127 114. – (1) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot decide desemnarea unui administrator public pentru gestionarea serviciilor de interes general care fac obiectul asocierii.

(2) Recrutarea, numirea si eliberarea din functie a administratorului public al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara se fac pe baza unei proceduri specifice de catre consiliile de administratie ale acestora si sunt aprobate prin hotarari ale consiliilor locale si consiliilor judetene respective.

CAPITOLUL IX 
Actele autoritatilor administratiei publice locale si comunicarea acestora

    Art. 127 115. – (1) Pentru Indeplinirea atributiilor ce le revin:

a) primarul emite dispozitii; b) consiliul local Nufaru adopta hotarari; c) consiliul judetean adopta hotarari.

(2) Dispozitiile primarului se comunica In mod obligatoriu prefectului judetului, In cel mult 5 zile lucratoare de la semnarea lor.

(3) Hotararile consiliului local Nufaru se comunica In mod obligatoriu:

a) primarului unitatii administrativ-teritoriale; b) prefectului judetului.

(4) Hotararile consiliului judetean se comunica In mod obligatoriu prefectului judetului.

(5) Comunicarea actelor Intre autoritatile administratiei publice locale si cu prefectul judetului se efectueaza prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

(6) Actele autoritatilor administratiei publice locale se vor aduce la cunostinta publica prin grija secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

(7) Dispozitiile primarului, hotararile consiliului local Nufaru si hotararile consiliului judetean sunt supuse controlului de legalitate al prefectului In conditiile legii care Ii reglementeaza activitatea.

CAPITOLUL X 
Secretarii unitatilor administrativ-teritoriale

    Art. 127 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritoriala si subdiviziune administrativ-teritoriala a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local Nufaru. Secretarul comunei, orasului, municipiului, judetului si al subdiviziunii administrativ-teritoriale Nufaru a municipiilor este functionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucura de stabilitate In functie.

(2) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru nu poate fi membru al unui partid politic, sub sanctiunea destituirii din functie.

(3) Secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru nu poate fi sot, sotie sau ruda de gradul Intai cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu presedintele sau vicepresedintele consiliului judetean, sub sanctiunea eliberarii din functie.

(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, Incetarea raporturilor de serviciu si regimul disciplinar ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale Nufaru se fac In conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.

    Art. 127 117. – Secretarul unitatii administrativ-teritoriale Nufaru Indeplineste, In conditiile legii, urmatoarele atributii:

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; b) participa la sedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul local Nufaru si primar, respectiv consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si Intre acestia si prefect; d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului local Nufaru si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean; e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), In conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; f) asigura procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, Intocmeste procesulverbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean; g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atributii prevazute de lege sau Insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz.

CAPITOLUL XI 
Contraventii si sanctiuni

    Art. 127 118. – (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei urmatoarele fapte:

a) nepunerea In aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului local Nufaru de catre primar; b) nepunerea In aplicare, cu rea-credinta, a hotararilor consiliului judetean de catre presedintele consiliului judetean; c) neprezentarea In termenul prevazut de Legea finantelor publice locale a proiectului bugetului unitatii administrativ-teritoriale Nufaru de catre primar, respectiv presedintele consiliului judetean, din culpa lor; d) neprezentarea de catre primar sau presedintele consiliului judetean a rapoartelor prevazute de lege, din culpa lor; e) neluarea masurilor necesare, stabilite de lege, de catre primar sau presedintele consiliului judetean, In calitatea acestora de reprezentanti ai statului In unitatile administrativ-teritoriale.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre prefect, In calitatea sa de autoritate publica, reprezentant al Guvernului pe plan local Nufaru.

(3) Dispozitiile prezentului articol se completeaza In mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL XII 
Bunuri si lucrari publice

SECtIUNEA 1 
Administrarea bunurilor

    Art. 127 119. – Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale Nufaru bunurile mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativ-teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.

    Art. 127 120. – (1) Apartin domeniului public de interes local Nufaru sau judetean bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile si insesizabile.

    Art. 127 121. – (1) Domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru este alcatuit din bunuri mobile si imobile, altele decat cele prevazute la     Art. 127 120 alin. (1), intrate In proprietatea acestora prin modalitatile prevazute de lege.

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede altfel.

(3) Donatiile si legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local Nufaru sau, dupa caz, a consiliului judetean, cu votul majoritatii consilierilor locali sau judeteni, dupa caz, In functie.

(4) Schimbul de imobile din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru se face In conditiile legii, pe baza unui raport de evaluare, Insusit de consiliul local Nufaru.

    Art. 127 122. – Toate bunurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru sunt supuse inventarierii anuale. Consiliilor locale si judetene li se prezinta anual de catre primar, respectiv de presedintele consiliului judetean, un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.

    Art. 127 123. – (1) Consiliile locale si consiliile judetene hotarasc ca bunurile ce apartin domeniului public sau privat, de interes local Nufaru sau judetean, dupa caz, sa fie date In administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori sa fie Inchiriate. Acestea hotarasc cu privire la cumpararea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local Nufaru sau judetean, In conditiile legii.

(2) Vanzarea, concesionarea si Inchirierea se fac prin licitatie publica, organizata In conditiile legii.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), In cazul In care consiliile locale sau judetene hotarasc vanzarea unui teren aflat In proprietatea privata a unitatii administrativteritoriale pe care sunt ridicate constructii, constructorii de buna-credinta ai acestora beneficiaza de un drept de preemptiune la cumpararea terenului aferent constructiilor. Pretul de vanzare se stabileste pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local Nufaru sau judetean, dupa caz.

(4) Proprietarii constructiilor prevazute la alin. (3) sunt notificati In termen de 15 zile asupra hotararii consiliului local Nufaru sau judetean si Isi pot exprima optiunea de cumparare In termen de 15 zile de la primirea notificarii.

    Art. 127 124. – Consiliile locale si consiliile judetene pot da In folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri mobile si imobile proprietate publica sau privata locala ori judeteana, dupa caz, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica ori serviciilor publice.

SECtIUNEA a 2-a 
Lucrarile publice

    Art. 127 125. – Consiliile locale sau consiliile judetene pot contracta prin licitatie efectuarea de lucrari si servicii de utilitate publica, In limita sumelor aprobate prin bugetul local, respectiv judetean.

    Art. 127 126. – Lucrarile de constructii si reparatii de interes public, finantate din bugetele comunelor, oraselor, municipiilor sau judetelor, se executa numai pe baza unor documentatii tehnico-economice avizate sau aprobate, dupa caz, de consiliul local Nufaru ori de consiliul judetean si numai pe baza unei licitatii publice, In limitele si In conditiile prevazute de lege.

    Art. 127 127. – Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind comuna, orasul, municipiul si judetul se elaboreaza, se aproba si se finanteaza In conformitate cu prevederile legii.

CAPITOLUL XIII 
Dispozitii tranzitorii si finale

    Art. 127 128. – Consilierii locali sau judeteni, dupa caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului Bucuresti, primarii si viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, presedintii si vicepresedintii consiliilor judetene, secretarii unitatilor administrativ-teritoriale Nufaru si personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului judetean, raspund, dupa caz, contraventional, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite In exercitarea atributiilor ce le revin, In conditiile legii.

    Art. 127 129. – Judetul Ilfov are resedinta In municipiul Bucuresti.

    Art. 127 130. – Prevederile     Art. 127 57 alin. (4) si ale     Art. 127 101 alin. (3) privind eliberarea din functie a viceprimarilor, a presedintilor si vicepresedintilor consiliilor judetene se aplica dupa alegerile autoritatilor administratiei publice locale din anul 2008.

    Art. 127 131. – Prevederile     Art. 127 19,     Art. 127 39 alin. (7) si ale     Art. 127 76 alin. (2)-(4) sunt aplicabile si In cazul In care, din diferite motive, dupa intrarea In vigoare a prezentei legi, ponderea cetatenilor apartinand unei minoritati nationale scade sub procentul prevazut la     Art. 127 19.

    Art. 127 132. – Denumirea aparat propriu de specialitate se Inlocuieste, In cuprinsul tuturor actelor normative In vigoare, cu denumirea aparat de specialitate. Denumirea aparat propriu de specialitate al consiliului local Nufaru se Inlocuieste, In cuprinsul tuturor actelor normative In vigoare, cu denumirea aparat de specialitate al primarului. Denumirea servicii descentralizate ale ministerelor se Inlocuieste, In cuprinsul tuturor actelor normative In vigoare, cu denumirea servicii publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

    Art. 127 133. – (1) Prezenta lege intra In vigoare la 30 de zile de la data publicarii In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe aceeasi data se abroga Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.79 din 18 aprilie 1996, cu modificarile ulterioare,     Art. 127 15 alin. (2) lit. d) si     Art. 127 18 alin. (2) teza II din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

__________________________________________

Portaluri cu legislaţia României:

http://legislatie.just.ro/

http://www.dreptonline.ro/legislatie/start_legislatie.php

http://www.anm.ro/html/legi_ordonante.html

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.