Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Organizare

- Asistenta sociala legislatie -

HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 din 8 noiembrie 2017
pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi
a structurii orientative de personal
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 920 din 23 noiembrie 2017
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 113 alin. (5) din Legea asistenţei sociale nr.
292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 116 alin. (5) din Legea nr. 272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1
(1) Se aprobă regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială
organizate potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, care prevede următoarele: domeniul de competenţă al serviciului de interes public
judeţean/local, funcţiile şi atribuţiile acestuia în asigurarea de către autorităţile administraţiei publice locale a
politicilor sociale, etapele de parcurs în realizarea atribuţiilor, structura orientativă de personal şi principalele
atribuţii ale personalului.
(2) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului din subordinea consiliului judeţean/consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti este prevăzut
în anexa nr. 1.
(3) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea
consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor este prevăzut în anexa nr. 2.
(4) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al compartimentului de asistenţă socială organizat la
nivelul comunelor este prevăzut în anexa nr. 3.
(5) Pentru Direcţia generală de asistenţă socială din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti se
aplică regulamentul-cadru prevăzut la alin. (3), cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (2) lit. m) din anexa nr. 2,
care vor fi îndeplinite de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor
locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
ART. 2
La elaborarea regulamentului propriu de organizare şi funcţionare şi a structurii proprii de personal, serviciul
public de asistenţă socială are în vedere regulamentul-cadru prevăzut la art. 1 aplicabil, precum şi
regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale din cadrul sau din structura/subordinea
serviciului public de asistenţă socială.
ART. 3
În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. g) din anexa nr. 1, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, împreună
cu autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, emite instrucţiuni.
ART. 4
(1) Structura organizatorică şi numărul de posturi aferente serviciilor publice de asistenţă socială prevăzute la
art. 1 alin. (2) se aprobă de consiliul judeţean/consiliul local al sectorului municipiului Bucureşti, cu avizul
consultativ al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cu respectarea criteriilor orientative de personal
prevăzute în anexa la Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale de asistenţă socială
şi protecţia copilului, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Structura orientativă de personal pentru aparatul propriu al serviciilor publice de asistenţă socială
înfiinţate la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor este compusă din cel puţin următoarele persoane:
a) o persoană responsabilă de domeniul beneficiilor de asistenţă socială;
b) 2 persoane responsabile de domeniul serviciilor sociale, din care cel puţin un asistent social.
(3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri
pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de asistenţi
personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilităţi aflate în familie, cu planul individual de
servicii în implementare, precum şi cu măsurile luate în legătură cu adultul cu handicap, un manager de caz la
50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de asistenţă şi îngrijire,
precum şi un responsabil de caz la 300 de persoane îndreptăţite la beneficii de asistenţă socială acordate pe
baza testării veniturilor.
2
ART. 5
Serviciul public de asistenţă socială poate fi furnizat în comun de mai multe unităţi administrativ-teritoriale
prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară înfiinţate în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 6
(1) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile locale şi consiliile
judeţene au obligaţia adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului judeţean/consiliului local al sectoarelor
municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru conformare cu prevederile art. 41 şi
art. 113 – 116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi adoptarea regulamentelor de
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială în baza regulamentelor-cadru prevăzute de
prezenta hotărâre.
(2) În termen de 60 de zile de la adoptarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice
de asistenţă socială prevăzute la alin. (1) se face încadrarea personalului cu respectarea prevederilor prezentei
hotărâri şi a condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale
elaborează modelul-cadru pentru planul anual de acţiune privind serviciile sociale prevăzut la art. 112 alin. (3)
lit. b) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi îl propun spre aprobare ministrului
muncii şi justiţiei sociale.
ART. 7
Anexele nr. 1 – 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 8
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
a) Hotărârea Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
serviciului public de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 7 februarie
2003, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare
ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 547 din 21 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.
PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administraţiei publice şi fondurilor europene,
Paul Stănescu
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa
Bucureşti, 8

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.