Primaria

Comuna Nalbant

Nalbant

Judetul Tulcea

Situații de urgenta

Baza legala

Legislaţia în vigoare privind Situaţiile de Urgenţă

Activitatea de planificare, organizare şi desfăşurare a pregătirii personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă

HG 762/2008


        In gestionarea situatiilor de urgenta sunt constituite urmatoarele organisme si structuri:

 • Comitetul National pentru situatii de urgenta;
 • Inspectoratul General pentru situatii de urgenta;
 • Comitete ministeriale pentru situatii de urgenta;
 • Inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene;
 • Comitetele judetene pentru situatii de urgenta;
 • Comitetele locale pentru situatii de urgenta;
 • Centrele operative cu activitate permanenta;
 • Centrele operative cu activitate temporara;
 • Celulele de urgenta;
 • Serviciile voluntare/private pentru situatii de urgenta;
 • Serviciile private de urgenta constituite ca societati comerciale.

LEGEA 15/2005 care aproba OUG 21/2004

Comitetele locale au urmatoarele atributii principale:

 • informeaza prin centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
 • evalueaza situatiile de urgenta produse pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
 • declara, cu acordul prefectului, starea de alerta pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale;      analizeaza si avizeaza planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiei de urgenta;
 • informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.


        Centrele operative cu activitate permanenta/temporara au urmatoarele atributii principale:

 • centralizeaza si transmit operativ la centrul operational al Inspectoratului General date si informatii privind aparitia si evolutia starilor potential generatoare de situatii de urgenta;
 • monitorizeaza situatiile de urgenta si informeaza Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta si celelalte centre operationale si operative interesate;
 • urmaresc aplicarea regulamentelor privind gestionarea situatiilor de urgenta si a planurilor de interventie si cooperare specifice tipurilor de riscuri;
 • asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor, precum si mentinerea legaturilor de comunicatii cu centrele operationale si operative implicate in gestionarea situatiilor de urgenta, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenta si cu dispeceratele proprii serviciilor si fortelor care intervin in acest scop;
 • centralizeaza solicitarile de resurse necesare pentru indeplinirea functiilor de sprijin pe timpul situatiilor de urgenta si fac propuneri pentru asigurarea lor;
 • gestioneaza baza de date referitoare la situatiile de urgenta;
 • indeplinesc orice alte atributii si sarcini privind managementul situatiilor de urgenta.

LEGEA 481/2004 actualizata


        Consiliile judetene, consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor au urmatoarele atributii principale:

 • aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;
 • aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
 • participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;
 • stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;
 • infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
 • gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila prin serviciile specializate din subordine;
 • asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de interventie.


        Primarul are urmatoarele atributii principale:

 • propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;
 • aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;
 • aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate; 
 • propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;
 • conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;
 • coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;
 • aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale;
 • dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre administratorul acestora;
 • urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in situatii de protectie civila;
 • raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;
 • solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;
 • exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;
 • asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila, precum si distribuirea celor primite;
 • coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;
 • stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a populatiei evacuate;
 • dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;
 • coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes comun;
 • gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila, prin serviciile de specialitate subordonate.

        Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, au urmatoarele obligatii principale:

 • asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
 • stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei, in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;
 • organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, servicii de urgenta private si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a acestora ori incheie conventii sau contracte cu alte servicii de urgenta voluntare ori private, care dispun de forte si mijloace capabile sa intervina operativ si eficace in cazul situatiilor de protectie civila;
 • participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare, evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile proprii;
 • asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;
 • organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila;
 • asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;
 • prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de protectie civila;
 • instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul institutiei sau agentului economic;
 • stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;
 • incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;
 • mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;
 • indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate.

 Care sunt obligatiile cetatenilor in situatii de urgenta:

 • sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice, ai agentilor economici ori ai organizatiilor neguvernamentale, dupa caz;
 • sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;
 • sa informeze autoritatile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii de urgenta care iau cunostinta;
 • sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau politia, dupa caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numarului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie ramase neexplodate;
 • sa participe la pregatirea de protectie civila la locul unde isi desfasoara activitatea;- sa participe la intretinerea adaposturilor din cladirile proprietate personala si, in caz de necesitate, la amenajarea spatiilor de adapostire din teren;
 • sa-si asigure mijloacele individuale de protectie, trusa sanitara, rezerva de alimente si apa, precum si alte materiale de prima necesitate pentru protectia familiilor lor;
 • sa permita, in situatii de urgenta civila, accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinta sau pe terenuri proprietate privata;
 • sa permita instalarea mijloacelor de alarmare pe cladirile proprietate privata sau apartinand asociatiilor de locatari sau proprietari, dupa caz, fara plata, precum si accesul persoanelor autorizate, in vederea intretinerii acestora;
 • sa accepte si sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit masurilor dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate;
 • sa solicite avizele si autorizatiile privind protectia civila, in cazurile prevazute de lege.

Prin utilizarea acestui site va exprimati acordul cu privire la politica noastra de cookie-uri.